EDO NEKOBE JUBEI OTOGIZOSHI by Nagao Maru // Shounen Gahosha (ENG: Kadokawa BookWalker, 2008)

IT'S YOUR FAULT THAT I'M NOT POPULAR!